Kopenhagen Fur strømliner topledelse og styrker salgsfokus i organisationen

Efter en årrække med meget kraftig vækst i forretningsvolumen og tilsvarende udvidelse af fysiske faciliteter og medarbejderstab på alle områder vil Kopenhagen Fur nu yderligere fremme og konsolidere den styrkede globale position ved at gennemføre en række organisationstiltag.

En større omrokering i afdelingsstruktur betyder, at et stort antal områder med direkte reference til administrerende direktør Jesper Uggerhøj nu vil blive strømlinet i en ny struktur med en smal koncernledelse bestående af den administrerende direktør samt direktør Kåre Alfsen (Service, Finans og IT), direktør Sander Jacobsen (Dyresundhed og Interessevaretagelse), direktør Søren Valentin (Produktion og Logistik) og direktør Jesper Lauge Christensen (Kommerciel).

De hidtidige afdelinger inden for salg, skindtilgang og marketing samles i den nye kommercielle søjle under ledelse af Jesper Lauge Christensen, der således også bliver ansvarlig for Kina og Hongkong samt Kopenhagen Furs kreative enheder og designstudio m.v. i Fredericiagade. Den tværgående koordinering på salgs- og marketingområdet vil således blive styrket betydeligt, og det forventes, at der kan opnås væsentlig merværdi ud fra de samlede ressourcer anvendt på markedsrettede aktiviteter.  Samtidig vil områdets opgave med fokus på skindtilgang og salg blive skærpet, idet de løbende administrative funktioner i relation til skindleverandører og skindkøbere overføres til Service, Finans & IT.

Alle aktiviteter vedrørende inbound logistik vil blive overført fra Avlerservice til Produktion og Logistik-området, hvorved der vil kunne opnås endnu bedre og mere effektiv flowstyring hele vejen fra avler over auktionshus og til opkøber.

Allerede før sommer blev de tre faglige områder Rådgivning, Forskning og Diagnostik, reorganiseret med en række ændringer, der skulle styrke vidensproduktion og vidensformidling. Disse afdelinger indgår desuden nu i søjlen for Dyresundhed og Interessevaretagelse, der også rummer kommunikation og erhvervspolitiske aktiviteter. Erhvervet vil også fremover have en betydelig fokus på dyrevelfærd, sundhed, miljø, farm management, bæredygtighed og rammevilkår.

Service, Finans og IT-området vil fremtidigt rumme økonomifunktionerne og koncern-IT samt administrativ håndtering og kontoforhold i relation til både skindleverandører og auktionskunder. Kåre Alfsen vil fratræde i løbet af 2017, og der vil således i nær fremtid blive iværksat søgning efter en ny direktør for dette område.

Stabsfunktionerne Personale og Direktionssekretariat med reference til Jesper Uggerhøj vil blive suppleret med juridisk kompetence samt en forretningsudviklingsenhed til tværgående projektledelse på koncernniveau.

Med disse organisationstiltag er Kopenhagen Fur gearet til at håndtere fortsat udvikling og vækst - og til at underbygge både de danske minkavleres og virksomhedens globale førerposition yderligere.