100 % af minken bliver brugt

Den største del af minkkroppe og minkfedt bliver forarbejdet i Danmark hos Daka Bio-Industries.

Hovedformålet med at avle mink er naturligvis pelsen, som mennesker i generationer har anvendt til beklædning. Men resten af minken bliver også brugt - kroppen og fedtet bliver omdannet til energi og gødning.

Mink aflives hjemme på gården og lægges derefter til afkøling, inden pelsen fjernes. Når pelsen er fjernet, er minkkroppen tilbage, og den bliver sendt til bioforarbejdning. Hos DakaBio-Industries forarbejdes restprodukter fra alle former for animalsk produktion i Danmark. Forarbejdningen sker med henblik på at optimere ressourceforbrug, hvor restprodukter selvfølgelig genanvendes.

Biodiesel

Fra minken bruges fedtet til at producere biodiesel, og omdannelsen sker på Dakas biodieselanlæg ved Vejle. Biodieselen gennemgår en destillation, så den opfylder biodieselnormen EN14214. Dette er adgangen for iblanding af biodiesel i almindelig diesel. Diesel-normen EN 590 accepterer iblanding af 7 % biodiesel i fossil diesel – og dette accepteres garantimæssigt af alle bilfabrikanter. Biobrændstoffer giver forsyningssikkerhed og ikke mindst en CO2-reduktion. I EU er der vedtaget et direktiv, som forpligtiger landene til at anvende en stigende mængde bio-energi i transportsektoren frem mod 2020.

Energi og gødning

Selve minkkroppen forarbejdes til kødbenmel. En del af kødbenmelet bliver brugt til varmeformål, og brændværdien svarer til træflis. Asken fra forbrændingsprocessen bliver brugt som komponenter i cement, beton og asfalt.

Størstedelen af kødbenmelet bliver anvendt som en komponent i gødning. Gødningen anvendes til bl.a. agerbrug og eksporteres til flere lande i Europa.

En andel af minkkroppene forarbejdes i Tyskland. Det sker på anlæg svarende til Dakas med produktion af bl.a. biodiesel og energi.

Biogas

En mindre del af minkkroppene bliver brugt i biogasanlæg. Minkkroppe og minkfedt bliver ensileret med myresyre, og derefter kan ensilagen løbende anvendes i biogasanlægget. Minkkroppe fungerer godt i biogasanlæg. Efter bio-processen returneres restprodukterne til landmændene, som nedfælder resterne i marker som gødning.