Kopenhagen Fur anker del-afgørelse i ekspropriationssag

Taksationskommissionen, der håndterer Kopenhagen Furs erstatningssag, har nu arbejdet op mod to år på at nå til en afgørelse vedr. erstatningen for statens ekspropriation af virksomheden.

Kopenhagen Fur har modtaget taksationskommissionens del-afgørelse om erstatningen for statens overtagelse. Erstatningen er i del-afgørelsen vedr. handelsværdien fastsat til 1,55 mia. kr. Fratrukket virksomhedens egenkapital på 870 mio kr. og og realkreditlån på 230 mio kr. betyder dette, at den reelle erstatning udgør 450 mio. kr., hvilket svarer til hvad taksationskommissionen anser for ca. 2 års fremtidig indtjening. Deloitte har på vegne af Kopenhagen Fur opgjort handelsværdien til 3,9 mia. kr.

Kopenhagen Fur er primært uforstående over for to forhold, som taksationskommissionen har lagt til grund.

Kommissionens valg af beregningsgrundlag vedr. det fremtidige marked for minkskind, som er helt centralt for værdifastsættelsen af Kopenhagen Fur, er i høj grad baseret på efterspørgslen på minkskind i COVID-19 året 2020. Et år, som var stærkt præget af midlertidige nedlukninger, rejserestriktioner, aflyste auktioner m.m. Det svarer til at værdiansætte Københavns Lufthavn baseret på antallet af passagerer i 2020 under den globale nedlukning.

Kopenhagen Fur må ligeledes konstatere, at der i kommissionens beregningsgrundlag og del-afgørelse desværre optræder en række væsentlige faktuelle fejl og mangler. Eksempelvis hvorledes data for skind på lager indgår i beregningsgrundlaget.

 Med udgangspunkt i en markedsanalyse, som kommissionen har indhentet fra KPMG, betyder alene anvendelsen af COVID-19 året 2020, samt den fejlagtige anvendelse af lagerdata, at kommissionen i erstatningens beregningsgrundlag anvender en skindpris på 268 kr. Uden de to nævnte forhold ville prisen i samme KPMG-model for beregningsgrundlaget tilsvarende kunne opgøres til 337 kr.

 Virksomhedens ledelse har i forlængelse heraf meddelt taksationskommissionen, at sagen nødvendigvis ankes til overtaksationskommissionen.

 Det samlede materiale i sagen overstiger nu 6.000 sider. Kopenhagen Fur forventer desværre tidligst en fuld afgørelse i virksomhedens erstatningssag fra overtaksationskommissionen i 2025.