Love for Dansk Pelsdyravlerforening

Under bevarelse af størst mulig frihed for de enkelte landsdelspelsdyravlerforeninger at danne et bindeled mellem disse og skabe sammenhold og fællesskab mellem danske pelsdyravlere.

FORMÅL

§ 1
Foreningens navn er Dansk Pelsdyravlerforening a.m.b.a. Foreningen er en andelsforening med begrænset hæftelse. Foreningens
hjemsted er Glostrup kommune.

§ 2
Foreningens formål er: Under bevarelse af størst mulig frihed for de enkelte landsdels-pelsdyravlerforeninger at danne et bindeled mellem disse og skabe sammenhold og fællesskab mellem danske pelsdyravlere, samt bidrage til pelsdyravlens økonomiske og avlsmæssige udvikling herhjemme og at varetage pelsdyravlernes interesser overfor myndighederne og overfor andre erhverv.

§ 3
Foreningen virker tillige under binavnene: Danske Pels Auktioner a.m.b.a. Københavns Pelscentral a.m.b.a. Danish Fur Sales a.m.b.a. Scandinavian Fur Auction Co. a.m.b.a. Danish Fur Auction Co. a.m.b.a. Copenhagen Fur Center a.m.b.a. Kopenhagen Fur a.m.b.a. med det formål at afsætte de af medlemmerne producerede eller bearbejdede skind. Foreningen kan tillige modtage skind til salg fra andre end Foreningens medlemmer.

MEDLEMMER
§ 4
Medlemskredsen i Foreningen består af:
Afdeling I: Aktive medlemmer
Afdeling II: Andre erhvervsudøvere inden-
for pelsbranchen
Afdeling III: Passive medlemmer

AFDELING I:
Aktive medlemmer er enhver fysisk eller juridisk person, som er pelsdyravlere, og som er medlemmer af én af de fire nedenstående lands¬delsforeninger under Foreningen. Medlemmer, der var aktive pelsdyravlere den 4. november 2020, fortsætter med at have de samme rettigheder og forpligtelser i forhold til Foreningen uden hensyn til, at de ikke længere er aktive pelsdyravlere.

1. Sjællands Pelsdyravlerforening (omfattende Sjælland og Lolland Falster med omliggende øer samt Bornholm)
2. Fyn og Sydjyllands Pelsdyravlerforening (omfattende Fyn med omliggende øer og Sydjylland)
3. Midtjyllands Pelsdyravlerforening
4. Nordjyllands Pelsdyravlerforening

Grænserne mellem landsdelsforeningerne fastsættes af Foreningens bestyrelse.

Sammenslutninger skal anmelde navn og hjemsted samt den person, der repræsenterer sammenslutningen, overfor Foreningen. Kun den anmeldte person er valgbar.

Landsdelsforeningernes love, der skal godkendes af Foreningens bestyrelse, skal indeholde bestemmelser om:

a. At der som medlem kan optages enhver pelsdyravler indenfor landsdelsforeningens område uden hensyn til pelsdyrart.
b. At landsdelsforeningen kan nægte samarbejde med lokale sammenslutninger af pelsdyravlere, medmindre samtlige medlemmer af den lokale sammenslutning er medlem af en landsdelsforening.
c. At landsdelsforeningen kan nægte at optage i eller kan udelukke af landsdels-foreningen pelsdyravlere, hvis færd er sådan, at den skader medlemmernes eller Foreningens interesser.
d. At valg af delegerede til Foreningens generalforsamling skal finde sted inden 15. februar.
e. At landsdelsforeningen har samme regnskabsår som Foreningen.

Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for at kunne være medlem under afdeling I kan overflyttes til afdeling III.

AFDELING II:
Som medlemmer kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages enkeltpersoner eller sammenslutninger, der driver virksomhed indenfor pelsbranchen.

AFDELING III:
Som passive medlemmer kan optages enhver interesseret, som er medlem af en landsdelsforening, og som ikke opfylder betingelserne for at kunne optages som aktive medlemmer.

Landsdelsforeningerne indsender hvert år til Foreningen inden 1. december en pr. 1. november udarbejdet fuldstændig fortegnelse over medlemmerne i henholdsvis afdeling I og afdeling III.

Ind- og udmeldelser eller overflytninger fra en afdeling til en anden må i øvrigt af lands-delsforeningerne straks indberettes til Foreningen.

§ 5
Som æresmedlem af Foreningen kan – på forslag af bestyrelsen og ved beslutning på en generalforsamling - optages danske eller udenlandske personer, der i særlig grad har virket for Foreningen eller for pelsdyravlens fremme.

§ 6
Udtræder et medlem af en landsdelsforening, er dette samtidig at betragte som udmeldelse af Foreningen.

Udtrædende medlemmers rettigheder og forpligtelser med hensyn til deltagelse i For-eningens overskud eller underskud ophører
ved udgangen af det regnskabsår, hvori samtlige de af medlemmet indleverede skind er solgt på Foreningens auktioner, jf. dog bestemmelserne angående kapitalfondens udbetaling.

§ 7
Et medlems udelukkelse af Foreningen kan besluttes af bestyrelsen, hvis den måtte finde udelukkelsen bedst tjenlig for Foreningen. Udelukkelsen kan dog af det pågældende medlem indbringes for førstkommende generalforsamling.

Til ændring af bestyrelsens afgørelse kræves to tredjedeles flertal af de på generalforsamlingen mødte stemmeberettigede.

Meddelelse om eksklusion af et medlem tilstilles pågældende landsdelsforening, der herefter sletter vedkommende som medlem.

§ 8
Medlemmerne betaler ikke kontingent. Generalforsamlingen kan dog på forslag fra bestyrelsen træffe beslutning om fastsættelse af et årligt kontingent, såfremt dette måtte findes påkrævet.

For medlemmer under § 4, afd. II kan bestyrelsen fastsætte et årligt kontingent.

§ 9
For Foreningens forpligtelser hæfter alene Foreningens samlede formue. Foreningens egenkapital består af kapitalfonden, jf. §§ 22 og 23.


GENERALFORSAMLINGEN

§ 10
Til at repræsentere medlemmerne på Foreningens generalforsamlinger vælger hver landsdelsforening på en generalforsamling stemmeberettigede delegerede.

Antallet af delegerede udgør 10%, dog minimum 150 af de aktive medlemmer, der fordeles mellem landsdelsforeningerne efter
antallet af aktive medlemmer (Afdeling I) i landsdelsforeningerne.

Kun aktive medlemmer (Afdeling I) kan vælges til delegerede.

Såfremt en delegeret måtte have forfald til en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, kan fuldmagt meddeles til en anden delegeret fra den pågældende lands-delsforening.

Foreningen udsender hvert år inden 1. januar meddelelse til landsdelsforeningerne om hvilket antal delegerede, hver Forening kan vælge i forhold til dens medlemstal beregnet på det antal aktive medlemmer, der er anmeldt til Foreningen pr. 1. november det foregående år.

De valgte delegeredes funktionsperiode løber fra førstkommende 15. februar til 14. februar.

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år mellem 1. marts og 31. marts

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle Foreningens anliggender.

Til den ordinære generalforsamling indkalder bestyrelsen de delegerede med mindst 14 dages varsel enten ved skriftlig meddelelse eller ved bekendtgørelse i Foreningens medlemsblad "Dansk Pelsdyravl". Dagsordenen skal indeholdes i indkaldelsen.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest
den 1. marts.

§ 11.
Dagsordenen for den ordinære generalfor-samling skal mindst indeholde følgende punkter:


1. Valg af ordstyrer og 4 stemmetællere.
2. Beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Det reviderede årsrapport og koncernregnskab fremlægges til godkendelse og beslutning tages angående anvendelse af overskud eller dækning af underskud.
4. Fastsættelse af godtgørelse for rejse- og opholdsudgifter, jf. § 18.
5. Fastsættelse af honorarer og mødegodtgørelse, jf. § 18.
6. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant.
7. Valg af revisorer.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

§ 12
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på det af bestyrelsen valgte sted, når bestyrelsen selv ønsker det, eller mindst 35 af de for det pågældende år valgte delegerede forlanger det.

Til ekstraordinær generalforsamling indkalder bestyrelsen ved bekendtgørelse i Foreningens medlemsblad ''Dansk Pelsdyravl"
eller skriftligt til de delegerede - i begge til fælde med angivelse af dagsordenen - med mindst 8 dages varsel og senest en måned efter begæringens modtagelse.

Dagsordenen skal indeholde oplysning om de spørgsmål, der skal behandles.

§ 13
Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af Foreningen. Ethvert tilstedeværende aktivt medlem kan deltage i generalforsamlingens forhandlinger og stille forslag, dog kun personligt eller ved fuldmagt til et andet aktivt medlem. Stemmeret har alene de valgte delegerede og Foreningens bestyrelsesmedlemmer.

§ 14
På en generalforsamling leder ordstyreren forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning m.v.

Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre ordstyreren bestemmer det anderledes eller mindst 15 stemmeberettigede forlanger skriftlig afstemning. 

§ 15.
De på en generalforsamling drøftede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed af de fremmødte stemmeberettigede. For at opnå valg til bestyrelsen kræves således, at vedkommende opnår over 50% af de afgivne stemmer.

Lovændringer kan dog kun vedtages efter forud bekendtgørelse på dagsordenen af én generalforsamling med to trediedele af de fremmødte, stemmeberettigede delegeredes stemmer eller af to på hinanden følgende generalforsamlinger med simpel stemmeflerhed.


BESTYRELSEN

§ 16.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formændene for hver af de fire lands-delsforeninger og tre af generalforsamlingen valgte aktive medlemmer (afdeling I).
Som suppleant for en landsdelsforenings formand indtræder den af landsdelsforeningens bestyrelse valgte næstformand.

Såfremt generalforsamlingen udtrykker mistillid til en af landsdelsforeningernes formand i bestyrelsen, skal denne lade sit mandat bekræfte af vedkommende lands-delsforenings generalforsamling, inden to måneder efter den på generalforsamlingen udtrykte mistillid.

Endvidere vælger generalforsamlingen blandt Foreningens aktive medlemmer (Afdeling I) tre medlemmer til bestyrelsen for et tidsrum af 3 år og således, at én afgår hvert år, eventuelt efter lodtrækning. 

For hvert af disse tre bestyrelsesmedlemmer vælger generalforsamlingen en suppleant. 

Et bestyrelsesmedlem kan ikke være lønmæssigt beskæftiget i Foreningen.

Udtræder et medlem af bestyrelsen, indtræder den udtrædendes suppleant for den resterende del af den udtrædendes valgperiode.

Er et bestyrelsesmedlem forhindret i at deltage i et møde, kan han lade sig repræsentere af sin suppleant.

Umiddelbart efter hvert års ordinære generalforsamling vælger bestyrelsen af sin midte en formand og næstformand.

Såfremt den således valgte formand eller næstformand får forfald af længere varighed, vælger bestyrelsen efter tilsvarende
regler en stedfortræder til med de samme beføjelser at fungere, indtil den pågældendes forfald ophører, dog længst for tiden
indtil udløbet af den ordinære valgperiode på et år.

Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet.

På bestyrelsesmøder træffes beslutning ved stemmeflerhed. I tilfælde af lige stemmetal gør formandens stemme udslaget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 17
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov til varetagelse af specielle opgaver, hvorom der afgives beretning til bestyrelsen.

§ 18
På den ordinære generalforsamling fastsættes for ét år ad gangen:

1. Honorar og mødegodtgørelse til formand, næstformand, bestyrelsesmedlemmer og valgte udvalgsmedlemmer og delegerede.
2. Godtgørelse for rejse- og opholdsudgifter i Foreningens tjeneste.

§ 19
Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af én eller flere direktører, heraf én som administrerende direktør.

TEGNINGSRET

§ 20
Foreningen tegnes af formanden sammen med den administrerende direktør eller et bestyrelsesmedlem eller af næstformanden sammen med den administrerende direktør eller et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

REGNSKAB OG OVERSKUDSFORDELING

§ 21
Foreningens regnskabsår er perioden 1/11 til 31/10.

Årsrapporten skal revideres af en af gene-ralforsamlingen - for ét år ad gangen - valgt statsautoriseret revisor.

Desuden vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling blandt bestyrel-sens medlemmer 2 kritiske revisorer, hvis opgave det er at påse, at bestyrelsens direk-tiver følges, og at Foreningens midler anvendes i overensstemmelse med Foreningens formål og interesser.

Om deres virksomhed aflægger de beretning til bestyrelsen, som herefter tager stil-ling til de rejste spørgsmål.

§ 22
Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med de efter årsregnskabsloven for virk-somheder med begrænset ansvar gælden-
de regler.

Foreningens årlige overskud anvendes først til forrentning af kapitalfonden derved, at kapitalfonden tilskrives en rente af saldoen
ved regnskabsårets begyndelse med en rente svarende til gennemsnittet af den af Nationalbanken noterede diskonto i det pågældende regnskabsår. Renten tilskrives kun i de regnskabsår, der er overskud, og kun i det omfang, overskuddet rækker til.

Resten af overskuddet fordeles mellem medlemmerne i forhold til medlemmernes omsætning ved salg af skind på Foreningens auktioner i det pågældende regnskabsår og henlægges til medlemmernes kapitalfondskonti.

Når kapitalfonden incl. tilskrevne renter har nået en størrelse svarende til Foreningens materielle anlægsaktiver ultimo regnskabs
året ifølge koncernregnskabet med tillæg af et beløb svarende til 5% af gennemsnittet af omsætningen på Foreningens auktioner i de seneste 3 regnskabsår, kan bestyrelsen, såfremt den finder det forsvarligt, træffe beslutning om, at der skal foretages udbetaling af en procentdel af hvert medlems inde-stående på kapitalfondskontoen, dog må kapitalfonden ikke derved blive mindre end Foreningens materielle anlægsaktiver ifølge koncernregnskabet med tillæg af et beløb svarende til 5% af gennemsnittet af omsæt-ningen på Foreningens auktioner i de sidste 3 regnskabsår. Ved værdi-ansættelsen af de materielle anlægsaktiver i relation til kapital-fondens størrelse skal de faste ejendomme dog mindst ansættes til ejendomsværdien ved den offentlige vurdering pr. 31/12 1993.

Bestyrelsen kan efter ansøgning træffe beslutning om at foretage hel eller delvis udbetaling af et medlems kapitalfonds-inde-stående, når der foreligger dokumentation for, at én af nedenstående tilstande er indtrådt:

A. Personlige enkeltmedlemmer:
a. Ved et medlems dødsfald.
b. Ved et medlems fyldte 67. år og sam-
tidig endelig ophør med at drive pels-dyrfarm såvel direkte som indirekte.

B. Personlige deltagere i interessentskaber
m.v.:
a. Ved en interessents dødsfald.
b. Ved en interessents fyldte 67. år og samtidig udtræden af interessentska-
bet.
Det er endvidere en betingelse, at
den udtrådte interessent samtidig
med sin udtræden af interessentska-
bet ophører med direkte eller indirek-
te at drive pelsdyrfarm.
For såvel a som b gælder, at der kun
kan udbetales en andel svarende til
den pågældendes andel i interessent-skabet.

C. Aktieselskaber, anpartsselskaber og andre selskaber med begrænset hæftelse:
a. 10 år efter aktieselskabets ophør (likvidation og/eller konkurs).

b. Når et selskab endeligt har været ophørt med at drive pelsdyrfarm eller drive virksomhed med bearbejdning af skind i 10 år.
c. Såfremt selskabets hovedaktionær afgår ved døden eller efter sit fyldte 67. år endeligt ophører med at drive pelsdyrfarm såvel direkte som indirekte. Ved endeligt ophør forstås, at hverken hovedaktionær eller selskabet driver pelsdyrfarm direkte eller indirekte. Ved hovedaktionær forstås en personlig selskabsdeltager, der gennem aktie/anparts-besiddelse eller på andet grundlag udøver en bestemmende indflydelse over selskabet og aktivt deltager i selskabets drift.

Forinden udbetalinger kan finde sted, må ansøgninger godkendes af bestyrelsen.

Udbetalinger kan dog kun finde sted i det omfang, bestyrelsen finder det økonomisk forsvarligt, og medlemmerne har aldrig krav
på udbetalinger fra kapitalfonden bortset fra vedtægternes bestemmelse angående For-eningens likvidation.

Såfremt udbetalinger i henhold til foranstående stykker ikke kan imødekommes, har behandlingen af sådanne ansøgninger dog fortrinsret for senere indkomne anmodninger om udbetaling.

Såfremt et medlem bliver Foreningen noget beløb skyldigt, kan beløbet debiteres med-lemmets kapitalfondskonto.

Bestyrelsen kan kun træffe beslutning om udbetalinger fra kapitalfonden under for-udsætning af, at kapitalfonden har en stør-
relse, der svarer til Foreningens materielle anlægsaktiver opgjort som foran anført med tillæg af et beløb svarende til 5% af gen-nemsnittet af omsætningen på Foreningens auktioner i de sidste 3 regnskabsår.

Medlemmerne har aldrig krav på udbetalinger fra kapitalfonden.

§ 23
Såfremt Foreningens årsrapport måtte udvise underskud, skal dette fordeles mellem medlemmerne i forhold til medlemmernes omsætning ved salg af skind på Foreningens auktioner i det pågældende regnskabsår og debiteres kapitalfonden.

Medlemmets kapitalfondskonto kan dog aldrig debiteres et større beløb end det, der henstår på kontoen, ligesom intet medlem hæfter for Foreningens forpligtelser udover indeståendet på medlemmets kapitalfonds-konto.

§ 24
Efter at årsrapporten er godkendt på gene-ralforsamlingen, reguleres medlemmernes kapitalfondskonti i overensstemmelse her-
med, og der udsendes meddelelse til med-lemmerne om deres indestående på kontoen.

Såfremt Foreningen i to på hinanden følgende år forgæves har forsøgt meddelelse om indestående tilsendt medlemmerne på den opgivne adresse, og meddelelse pr. anbefalet brev tredje år ligeledes er forgæves,
bortfalder en eventuel ret til andel af inde-ståendet på kapitalfonds-kontoen, og beløbet tilfalder Foreningen.

§ 25
Medlemmernes kapitalfondskonti kan ikke overdrages, pantsættes eller gøres til gen-stand for arrest eller udlæg eller nogen anden form for retsforfølgning.

Ved overdragelse af en pelsdyrfarm kan medlemmets rettigheder og forpligtelser med bestyrelsens godkendelse overføres til erhververen.

Når særlige forhold gør sig gældende, kan bestyrelsen bevilge delvis udbetaling af et kapitalfondsindestående Der kan dog maksimalt bevilges udbetaling til medlemmet af et beløb svarende til dennes procentuelle andel af kapitalfonden efter fradrag af værdien af de materielle anlægsaktiver opgjort i henhold til § 22. I sådanne tilfælde afkortes beløbet med en tredjedel.

Ved udbetaling af kapitalfondsindeståender er Foreningen berettiget til at modregne sådanne beløb, som medlemmet måtte
skylde Foreningen.

FORENINGENS OPLØSNING

§ 26
Foreningen kan kun opløses efter forud bekendtgørelse på dagsordenen, og når det vedtages af to trediedele af de på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum mødte stemmeberettigede.


Vedtages det at opløse Foreningen, vælges der samtidig likvidatorer. Efter at Foreningens aktiver er realiseret, og alle forpligtelser - herunder omkostningerne ved likvidationen - er betalt, udloddes restformuen procentuelt på kapitalfondskontiene uden hensyn til tidspunktet for henlæggelsen her-
til.

Vedtaget på Dansk Pelsdyravlerforenings ordinære generalforsamling den 19. marts 2021.

Printbar version

Download her