Vejledning i udarbejdelse af Arbejdspladsvurdering (APV)

APV-skema
Eksempel på udfyldt APV-skema (farmen)  
Eksempel på udfyldt APV-skema (pelsning)

Hvorfor?

Den 1. januar 2001 trådte det i kraft, at der i alle virksomheder skal foreligge en arbejdspladsvurdering (APV), der har mindst én ansat. Det vil sige: Udbetales der en løn, skal virksomheden have en APV. Dette gælder også ved sæsonarbejde og deltidsansættelse.

Hvad?

Det betyder, at på de farme, hvor der er ansatte, skal der udarbejdes en APV. I denne skal arbejdsmiljøet gennemgås for at finde ud af, om der er problemer. Det er tilfældet skal problemet/problemerne beskrives og vurderes. Derefter laves en plan for hvordan problemet/problemerne løses.

Det er altid arbejdsgiverens ansvar, der er ligger op opdateret arbejdspladsvurdering for virksomheden, men udarbejdelsen af den skal altid ske i samarbejde med medarbejderne.

APV'en skal opdateres hver gang, der sker ændringer på farmen eller i pelseriet, der kan have betydning for de ansattes sikkerhed og sundhed. Det kan for eksempel være, hvis der købes en ny maskine til pelseriet. Arbejdspladsvurderingen skal dog som minimum revideres hvert tredje år.

En arbejdspladsvurdering skal altid foreligge i virksomheden og være til gengængelig for arbejdsgiveren, de ansatte og Arbejdstilsynet.

Hvordan?

Når blot ovenstående er opfyldt er der frit valg af metode og udformning af arbejdspladsvurderingen. Vi foreslår dog at det for overskuelighedens skyld gøres i et skema. Man kan enten selv lave et skema eller printe et skema ud, som vist her på siden. En sidste mulighed er, at få en konsulent ud til at gennemgå farm og pelseri og hjælpe til med at udfylde virksomhedens arbejdspladsvurdering.

Som eksempel på hvordan arbejdspladsvurdering på en minkfarm kan laves, er der vedlagt to skemaer. Det ene skema dækker arbejdet på selve farmen og det andet skema pelsningen. Desuden kan du udskrive blanke skemaer.

For at sikre, at man får gennemgået alle de mulige problemer på farmen, kan man bruge den nedenstående liste over stikord. Klik på de enkelte forhold for at finde inspiration på, hvad der skal tages hensyn til.

Hos Kopenhagen Rådgivning, kan der bestilles en APV mappe og vil man gerne have hjælp til at udfylde den, kan man kontakte Maria Sylvest Blæsbjerg på 4186 1304 eller msb@kopenhagenfur.com..

Liste over stikord til udarbejdelse af APV

Fysiske forhold
Arbejdslokalet og arbejdspladsens omgivelser
Støj
Vibrationer
Belysning
Førstehjælpsudstyr

Ergonomiske forhold
Tungt arbejde
Ensidigt gentaget arbejde
Arbejdsstillinger

Ulykkesfarer
Maskiner
Håndværktøjer
Andre tekniske hjælpemidler
Intern transport og færdsel
Håndtering af materialer, gods m.v.
Brand- og eksplosionsfare, ætsnings- og forgiftningsfare

Psykiske forhold
Arbejdstid
Tidspres
Ensformighed
Indflydelse
Alenearbejde

Kemiske forhold
Materialer der udvikler dampe, støv, fibre m.v.
Stoffer der kan trænge igennem huden eller har anden virkning på huden (ætsende, irriterende, allergifremkaldende m.v.)
Giftige stoffer og materialer hvor der er mulighed for indtagelse gennem munden.