Betingelser for salg af skind på Kopenhagen Fur

Modtagelse og udbud

Farmproducerede, rå pelsskind modtages til salg på Kopenhagen Fur i kommission i henhold til den danske kommissionslov - lov nr. 243 af 8. maj 1917 med senere ændringer. Skindene sælges i Kopenhagen Furs navn for indsenderens (avlerens) regning. Skindene forbliver avlerens ejendom, indtil disse er bortsolgt på auktionen. Sorteringen foretages i henhold til de af Kopenhagen Fur fastsatte regler og kriterier. Kopenhagen Fur forbeholder sig ret til at udskyde salg af skind til en senere auktion, såfremt forhold vedrørende sorteringsprocessen, auktionspolitik eller andet måtte gøre sig gældende.

Mærkning af skind

De til salg indleverede skind skal være mærkede med det af Kopenhagen Fur udleverede mærkningsmateriale i form af taloner forsynet med indsenderens kontonummer.

Indsendelse af skind

Transportomkostninger til Kopenhagen Fur eller til de af Kopenhagen Fur autoriserede indleveringscentraler påhviler avleren. Kopenhagen Fur afholder transportomkostninger fra de autoriserede indleveringscentraler til Kopenhagen Fur.

Forsikring

Skindene er forsikrede i henhold til den af Kopenhagen Fur tegnede forsikring mod brand, tyveri, ran, røveri, hærværk og vandskade. Forsikringen dækker fra det tidspunkt, avleren modtager kvittering for indlevering af skindene enten fra en autoriseret indleveringscentral eller fra Kopenhagen Fur.

Forskud

Forskud på skind, der er indleveret til Kopenhagen Fur, kan ydes i henhold til de til enhver tid gældende regler fastsat af Kopenhagen Fur. De indleverede skind tjener som pant for de ydede forskud i henhold til kommissionslovens regler. Forskuddene forrentes til den af Kopenhagen Fur fastsatte rente fra lånedag til afregningsdag.

Mindstepriser - avlerbundter

Avlerbundter skal opfylde de forud for hver sæson opstillede betingelser. Mindstepriser godtages kun på accepterede avlerbundter af rå skind. Ønske om mindstepriser skal meddeles skriftligt senest 24 timer inden første salgsdag. Eventuel ændring af mindstepris til en senere auktion er kun gældende, såfremt den er indsendt skriftligt senest 10 dage før en auktion. Såfremt mindstepriserne skønnes for høje i forhold til den forventede salgspris, forbeholder Kopenhagen Fur sig ret til ikke at udbyde skindene.

Værdiløse skind

Værdiløse skind, dvs. skind der ikke kan opnå den af Kopenhagen Fur fastsatte minimumspris, destrueres, og avleren underrettes herom. På værdiløse skind opkræves et af Kopenhagen Fur fastsat gebyr.Mindstepriser - avlerbundter

Salgsafregning

Afregning af solgte skind foretages normalt 21 dage efter sidste salgsdag - "prompt day" - såfremt tekniske og økonomiske forhold gør det muligt. Udbetaling af forskud og afregninger foretages i danske kroner. Omveksling af betalinger til udenlandsk valuta kan foretages, såfremt avleren ønsker dette. Alle omkostninger og risikoen i forbindelse hermed afholdes af avleren.

Returnering af skind

Efter at skindene er indleveret til Kopenhagen Fur eller til en autoriseret indleveringscentral, kan skindene af sorteringstekniske grunde ikke tilbageleveres. Avleren giver afkald på at få skindene retur og har kun krav på salgsprovenuet.

Ansvar for fejlbehandlede skind

I tilfælde af at Kopenhagen Fur må udrede erstatning til købere af skind, der har været behæftet med fejl, der skyldes usagkyndig, urigtig eller uhensigtsmæssig behandling fra avlerens side, er avleren erstatningspligtig over for Kopenhagen Fur.

Sorterings- og salgsafgifter

Sorterings- og salgsafgifter fastsættes af Kopenhagen Fur. De anførte satser kan til enhver tid ændres af Kopenhagen Fur uden videre meddelelse.

Diverse

Ovenstående regler er gældende, selv om Kopenhagen Fur skulle undlade at håndhæve én eller flere af disse, eller selv om én eller flere af disse måtte blive erklæret for ugyldige.

Værneting

Enhver tvist, der måtte opstå mellem Kopenhagen Fur og avleren eller den, til hvem avleren måtte have overdraget sine rettigheder og forpligtelser, skal afgøres af Sø- og Handelsretten i København på grundlag af dansk ret, medmindre Kopenhagen Fur foretrækker at lade sagen blive afgjort ved et andet kompetent værneting.

Oversættelse

Disse salgsbetingelser er udfærdiget på dansk og oversat til tysk, engelsk, hollandsk, svensk, polsk, finsk, norsk og russisk. Ved eventuelle uoverensstemmelser vedrørende fortolkningen eller forståelsen af salgsbetingelserne skal den danske tekst være gældende.