Lugtmålinger regulerer afstanden til den enkelte minkfarm

Alle typer husdyrbrug kan give lugtegener, og det gælder også minkfarme. Derfor bliver afstanden mellem den enkelte minkfarm og de omkringliggende naboer i dag reguleret ud fra uvildige lugtundersøgelser.

Tidligere var der fastsat en afstandsgrænse på 100 meter fra minkfarme til den nærmeste bolig og 200 meter til bymæssig bebyggelse - et skærpet krav i forhold til øvrige husdyrbrug, hvor der i henhold til husdyrloven skal være mindst 50 meters afstand. I dag bliver afstandskravet i stedet reguleret ud fra objektivt faglige lugtmålinger. Lugtmålinger, som på nuværende tidspunkt er bedst tilgængelig viden, er foreløbige, da de er ved at blive verificeret.

I alle erhverv - både i og uden for landbruget - oplever man ofte stor modstand mod forandringer, hvis en virksomhed for eksempel vil bygge om eller bygge til i lokalområdet. Det er der ikke som sådan noget nyt i. Det genkender vi selvfølgelig også i pelsdyrerhvervet, og af samme grund har vi gennem mange år haft en god og konstruktiv dialog med myndigheder og eksperter - og i langt de fleste tilfælde også med berørte naboer, som Danske Minkavlere udelukkende er interesseret i at beskytte mod lugtegener.

Hovedparten af landbrug og minkfarme har helt problemfri naboforhold, men i sommeren 2013 førte lugtklager fra enkelte naboer til minkfarme til et møde i Miljøministeriet. Her argumenterede Danske Minkavlere for, at reguleringen af afstanden skulle bygge på et fagligt grundlag, og umiddelbart efter blev en uvildig undersøgelse igangsat i oktober 2013. Lugtundersøgelsen byggede på konkrete lugtmålinger på minkfarme, der blev udført af AgroTech, som er et af Danmarks ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter.

Ud fra AgroTechs målinger blev der fastsat nye afstandskrav med udgangspunkt i en lugtangivelse på syv odor units per årstæve. Med disse nye regler, som trådte i kraft i februar 2014, bliver afstandskravet altså reguleret ud fra lugtudledningen fra den enkelte farm i stedet for en generel fast afstandsgrænse. Afstanden bliver målt fra minkfarmens centrum, og der er især sket en væsentlig stramning af reglerne i forhold til byzone og samlet bebyggelse, hvor afstandskravene nu blevet længere end før.

Selvom der på nogle områder er tale om en opstramning af afstandskravene for minkfarme, så er Danske Minkavlere meget tilfredse med, at erhvervet nu reguleres på baggrund af uvildig, objektiv viden og efter samme metode som øvrigt landbrug.

Den nuværende lugtangivelse er dog kun midlertidig. I 2014 påbegyndte AgroTech nemlig en langt større undersøgelse, hvor fire farme skal lugtundersøges syv gange årligt. Det skal sikre, at vi har de helt rigtige tal at regulere afstandskravene ud fra. Så snart AgroTech har beregningerne fra den omfangsrige undersøgelse klar, og de er blevet godkendt af en række øvrige eksperter, træder nye regler i kraft. Det vil formodentlig ske i efteråret 2015.