Top Lot in swakara 

 

Auction

Buyer

April 2011

White swakara: Bourtsos S.A.

April 2011

Black swakara: Markos Varnis

September 2011

September 2011

White swakara: Maurizio Braschi

Black swakara: Anastasios Bourtsos